Huurvoorwaarden PEGA AANHANGWAGENS

HUURVOORWAARDEN

PEGA Standaardbepalingen voor het huren/verhuren van aanhangwagens 

1. Definities
Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder:

 • De aanhangwagen: Een aanhangwagen, zoals gedefinieerd bij of krachtens de Nederlandse wegenverkeerswetgeving, niet zijnde een toercaravan /vouwwagen, bestemd om te worden voortbewogen door een motorvoertuig op meer dan 3 wielen met een maximum van 3500 GVW.
 • De trekauto: De auto zoals nader omschreven in de huurovereenkomst of de met toestemming van verhuurder daarvan in de plaats getreden auto, die uitsluitend bedoeld is om als trekkend voertuig van het gehuurde te dienen.
 • De huurovereenkomst: De overeenkomst van huur en verhuur overeengekomen tussen huurder en verhuurder met betrekking tot het gehuurde.
 • Het gehuurde: De aanhangwagen zoals nader omschreven in de overeenkomst van huur en verhuur.
 1. Bepaling van het huurbedrag; duur van de huur 
  De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het bedrag zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, eindigt de huurovereenkomst van rechtswege op de overeengekomen einddatum. Datum en tijdstip van beëindiging van de huur zullen altijd worden vastgesteld binnen door verhuurder voor zijn bedrijf gestelde openingstijden. Indien de verhuurder toestemming heeft gegeven het gehuurde eerder terug te brengen op een tijdstip waarop de verhuurder niet in staat is het gehuurde te ontvangen en te inspecteren, dan eindigt de huurovereenkomst daarmee niet op dat eerdere tijdstip, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Verlenging van de huurovereenkomst 
  De huurder verplicht zich het gehuurde uiterlijk op de overeengekomen datum en het tijdstip, waarop de huurovereenkomst eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde adres van de verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen.
 3. Overschrijding van de huurtermijn
  Indien het gehuurde niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van het gehuurde, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat het gehuurde weer in het bezit is van de verhuurder, met dien verstande, dat het huurbedrag over de periode van overschrijding alsdan bedraagt: de door verhuurder gehanteerde huurvergoeding voor één week verhoogd met een bedrag van € 50,- per dag tot en met de dag dat het gehuurde weer in bezit van de verhuurder is, onverminderd de eventuele door de verhuurder verder te lijden schade en de te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement van het gehuurde, dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst.
 4. Afrekening huurbedrag 
  5.1. Betaling
  De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders wordt overeengekomen, dient de betaling contant bij aanvang van de huurperiode te geschieden.
  5.2. Waarborgsom
  Een waarborgsom kan worden verlangd. De waarborgsom wordt bij in ontvangstname van het gehuurde op de in de huurovereenkomst gemelde wijze voldaan. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.
  5.3. Tijdige betaling
  Het gehuurde wordt uitsluitend aan de huurder ter beschikking gesteld indien het volledige huurbedrag is voldaan en de waarborgsom is gedeponeerd. Indien de vordering van de huurder niet contant wordt betaald of niet op het overeengekomen tijdstip wordt betaald, dan is de verhuurder vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder de verhuurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat de verplichting tot contante betaling is komen te vervallen.
  5.4. Verzuim 
  Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is verhuurder gerechtigd dit bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verhuurder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de verhuurder zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. Buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-.
 5. Annulering
  Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk. Indien de huurder geen gebruik van het gehuurde wil maken is hij/zij de overeengekomen huurvergoeding volledig verschuldigd. De huurder is gehouden de huurvergoeding te betalen per ingangsdatum huurperiode.
 6. Kosten tijdens de huurtijd 
  Gedurende de tijd, dat de huurder over het gehuurde beschikt, zijn de kosten van het dagelijks gebruik van het gehuurde voor rekening van de huurder.
 7. Reparaties
  De kosten van reparatiewerkzaamheden komen geheel voor rekening van de verhuurder, tenzij de schade is ontstaan doordat de huurder het gehuurde niet op behoorlijke wijze heeft behandeld en verzorgd overeenkomstig bestemming en gebruik en/of in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden. De kosten van reparatie van lekke banden zijn voor rekening van de verhuurder. Reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van de verhuurder dan wel in een door de verhuurder aangewezen bedrijf te worden uitgevoerd.
 8. Verzekering
  9.1 WA-verzekering 
  De huurder verklaart dat er ten behoeve van de trekauto in combinatie met het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake van:
 • schade aan derden die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed;
 • schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;
 • het (eventuele) eigen risico.

9.2. Inzage 
De huurder is gehouden om desgewenst op eerste verzoek van de verhuurder afschrift(en) van de desbetreffende polis(sen) en andere relevante bescheiden (groene kaart) ter inzage te verstrekken.

9.3. Casco-dekking 
De verhuurder verklaart dat het gehuurde tegen casco-schade is verzekerd c.q. dat een voorziening is getroffen waarbij casco-schade onder de voor casco-verzekeringen gangbare voorwaarden is gedekt. Voor rekening van de huurder blijft evenwel te allen tijde:

 • het (eventuele) eigen risico voorzover dit niet uitdrukkelijk contractueel is verminderd;
 • schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 11 van deze voorwaarden;
 • schade ontstaan wanneer de bestuurder van de trekauto met het gehuurde ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij geacht moet worden niet in staat te zijn geweest de trekauto met het gehuurde naar behoren te besturen;
 • schade door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder; •schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van de desbetreffende trekauto in combinatie met het gehuurde voorgeschreven rijbewijs of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd;
 • alle schade die volgens de gebruikelijke polisvoorwaarden niet voor vergoeding in aanmerking komt.

9.4. Bestemmings- en verzekeringsgebied
Tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen is het de huurder niet toegestaan zich zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder met het gehuurde buiten Nederland te begeven. Een eenmaal verkregen toestemming geldt slechts onder de voorwaarden:

 • dat de in artikel 9.1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering voor het betrokken land landen dekking biedt, zoals moet blijken uit het bij de verzekering afgegeven internationaal motorrijtuigen verzekeringsbewijs (groene kaart).
 • dat de huurder ten behoeve van de trekauto een repatrieringsverzekering met aanhangwagensupplement heeft afgesloten, waarbij het transport of terugrijden van de trekauto in combinatie met het gehuurde volgens de gebruikelijke voorwaarden is gedekt.
 1. Gehuurde object met toebehoren
  Voorafgaand aan het in ontvangst nemen van het gehuurde worden door verhuurder mondeling aanwijzingen en instructies verstrekt. Het gehuurde wordt in goede staat en in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen voorzien van accessoires, zoals omschreven in de huurovereenkomst, aan huurder ter beschikking gesteld.
 2. Verplichtingen huurder
  De huurder garandeert dat:
 • hij zal zorgdragen voor een extra kentekenplaat ten behoeve van het gehuurde;
 • de op het gehuurde aangebrachte kentekenplaat correspondeert met het kenteken van de trekauto;
 • niet gebruik zal worden gemaakt van een andere trekauto dan vermeld in de huurovereenkomst of nadien door de verhuurder is toegestaan, mits verzekerd;
 • de trekauto in combinatie met het gehuurde aan alle in Nederland en de door hem bezochte landen gestelde wettelijke verplichtingen voldoet en dat de huurder in het bezit is van alle noodzakelijke bij de trekauto behorende (kenteken)bescheiden;
 • hij zich zal houden aan de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften;
 • hij zich te allen tijde zal gedragen volgens de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekeringen en erop toe te zien dat zijn aanspraken voortvloeiende uit de desbetreffende verzekeringspolissen niet worden aangetast.
 • met het gehuurde niet zal worden verkeerd buiten het verzekeringsgebied als bedoeld in deze voorwaarden onder artikel 9.4.;
 • hij het gehuurde met toebehoren in de staat waarin hij het gehuurde heeft ontvangen, met gereinigd in- en exterieur bij verhuurder zal inleveren op uiterlijk de laatste huurdag, bij gebreke waarvan twee uur schoonmaakkosten met een minimum van € 75,- in rekening zullen worden gebracht, onverminderd het elders in deze voorwaarden geregelde;
 • met het gehuurde met zorg en overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is, zal worden omgegaan;
 • het gehuurde zal worden gebruikt overeenkomstig de door de verhuurder verstrekte voorschriften als bedoeld in deze voorwaarden onder artikel 10, alsmede de wettelijke voorschriften;
 • het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet wordt wederverhuurd;
 • geen andere bestuurder feitelijk tot het besturen van de trekauto in combinatie met het gehuurde wordt toegelaten, dan in het geval -buiten repatriëring- deze bestuurder onder zijn toezicht staat en deze bestuurder volledige rijbevoegdheid als hierna bedoeld heeft. Huurder is jegens verhuurder verantwoordelijk voor elk handelen en nalaten van een door hem toegelaten bestuurder;
 • hij volledige rijbevoegdheid heeft; hij dient derhalve in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, dat hem bevoegdheid geeft tot het besturen van de trekauto in combinatie met het gehuurde;
 • hij of enige andere bestuurder tijdens het besturen van de combinatie niet onder invloed van alcohol, verdovende- en geneesmiddelen zal verkeren;
 • bij diefstal van het gehuurde direct aangifte wordt gedaan en dat hij procesverbaal zal doen opmaken. •hij de aanhangwagen nimmer onbeheerd zal laten, tenzij de aanhangwagen in een voldoende deugdelijke afgesloten ruimte is geplaatst of voldoende andere diefstalpreventiemaatregelen zijn genomen. Bij twijfel dient de huurder overleg met de verhuurder te voeren.
 1. Schade 
  Ingeval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met het gehuurde, is huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch binnen 24 uur in kennis te stellen en daarna de instructies van de verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier. De huurder dient te allen tijde door de politie rapport of procesverbaal te doen opmaken. Indien de huurder niet (tijdig) voldoet aan één van de hiervoor genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies van aanspraken op verzekeringsuitkering(en) of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen dan wel anderszins de verhuurder zou schaden dan is de huurder voor deze schade aansprakelijk. De kosten van een eventuele repatriëring zijn voor rekening van de huurder. Huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van de op het gehuurde betrekking hebbende bescheiden en grensdocumenten en door verlies van onderdelen en gereedschappen, dan wel schade ontstaan door elk handelen of nalaten van de huurder dat hem als tekortkoming kan worden toegerekend. Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van het gehuurde of anders zo spoedig mogelijk te vergoeden.
 2. Schade van de huurder 
  Huurder heeft indien verder rijden met of gebruik van het gehuurde ten gevolge van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was of tengevolge van een ongeval buiten zijn schuld onmogelijk is, recht op vervanging van het gehuurde. Andere kosten of schade worden niet vergoed. In alle andere gevallen waarbij verder rijden met of gebruik van het gehuurde onmogelijk is heeft de huurder geen recht op vervanging van het gehuurde. Voor schade aan met het gehuurde vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is de verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder, ook indien deze is een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt geacht terzake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.
 3. Vrijwaring verhuurder 
  De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van gebruikers van het gehuurde of derden waarvoor verhuurder aansprakelijk mocht worden gehouden en voor alle boetes en overige kosten die aan verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurperiode door de huurder en/of zijn medegebruikers gepleegde strafbare feiten of feiten waarop anderszins voor overtredingen een sanctie is gesteld. Eén en ander voorzover het door verhuurder verschuldigde geen gevolg is van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.
 4. Ontbinding van de huur 
  De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, of niet op tijd of niet ten volle nakomt; bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement van de huurder; bij vestiging in het buitenland van de huurder; bij vordering van overheidswege van het desbetreffende gehuurde, dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmede de verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was. Huurder machtigt bij deze de verhuurder of door deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren waar dit zich bevindt dan wel zich weer in bezit van het gehuurde te stellen. Ingeval dat het gehuurde door de verhuurder is teruggehaald behoudt hij alle rechten om terzake gemaakte kosten of door verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.
 5. Toepasselijk recht 
  Partijen komen overeen dat de PEGA standaardbepalingen naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten