Algemene Voorwaarden PEGA Boattrailers

Artikel 1 
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Goed en/of Goederen: alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, vermogensrechten en/of het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van Werkzaamheden, verband houdende met de Leveringen van een Product.
Hulppersonen: iedere (rechts)persoon, al dan niet zijnde in loondienst, die door of namens Pega opdracht heeft gekregen mede de overeengekomen Overeenkomst uit te voeren.
Levering “Af bedrijf”: onder levering “Af bedrijf” wordt verstaan de levering van Producten vanaf de Leveringsplaats.
Leveringen: het ter beschikking stellen van een overeengekomen dan wel uit de Overeenkomst voorvloeiend Product door of namens Pega aan de Opdrachtgever.
Leveringsplaats: de locatie van waaruit Pega kantoor houdt, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
Levertijd: het/de schriftelijk overeengekomen tijdstip(pen) waarop een Product zal worden geleverd. Meerwerk: iedere door Pega geleverde of te leveren Prestatie, welke door of namens Pega noodzakelijk wordt geacht of door de Opdrachtgever wenselijk wordt geacht en welke niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Offerte: ieder schriftelijk aanbod van Pega tot het verrichten van een Overeenkomst. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail, Whatsapp of per sms.
Onvoorziene omstandigheden: omstandigheden welke vertraging, Meerwerk, meer kosten en/of blijvende dan wel tijdelijke overmacht veroorzaken aan de zijde van Pega en welke niet schriftelijk zijn voorzien in een Overeenkomst.
Opdrachtgever: de Zakelijke Afnemer of Consument aan wie Pega een Offerte doet dan wel met wie Pega een rechtsbetrekking aangaat of een Overeenkomst is overeengekomen.
Overeenkomst: de overeenkomst(en) tot levering van Producten dan wel de overeenkomst van opdracht tot levering van Producten.
Pega: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pega B.V., gevestigd te Barendrecht (KvK: 24247980) alsmede alle met haar gelieerde natuurlijke- en rechtspersonen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De voormelde gelieerdheid kan onder andere bestaan uit middellijk of onmiddellijk aandeelhouderschap, dan wel enigerlei andere associatie, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Prestatie: al hetgeen -of een deel daarvan- Pega verplicht is te leveren dan wel uit te voeren, op grond van een Overeenkomst.
Product(en): alle Goederen of diensten die door Pega aan Opdrachtgever worden geleverd althans door Opdrachtgever worden besteld.
Zakelijke Afnemer: de onderneming of professionele instelling die aan Pega een Overeenkomst heeft verstrekt.

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en iedere Overeenkomst tussen Pega en Opdrachtgever, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een Overeenkomst voorafgaan en op de diensten en Prestaties die vóór het sluiten daarvan door Pega zijn verricht.
2.2 Pega behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Zakelijke Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. In het geval de Zakelijke Afnemer zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders, opdrachten en/of overeenkomsten prevaleren de

algemene voorwaarden van Pega, tenzij ingevolge van een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.
2.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen benaderen.
2.5 In het geval deze algemene voorwaarden en de Offerte tegenstrijdige voorwaarden bevatten, hebben de in de Offerte opgenomen voorwaarden, voorrang.

Artikel 3 Offertes
3.1 Alle Offertes van Pega zijn vrijblijvend, tenzij in de betreffende Offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Pega is slechts gebonden nadat Pega -na de aanvaarding door de Opdrachtgever- schriftelijk heeft bevestigd dat een Overeenkomst tot stand gekomen is.
3.2 Alle Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven.
3.3 Door Pega aan Opdrachtgever ter hand gestelde documenten binden Pega niet.
3.4 Pega is niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van de Offerte van Pega.
3.5 Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van Pega binden Pega niet dan nadat en voor zover zij door Pega uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
3.6 Pega is gerechtigd één of meer (Hulp-)personen schriftelijk als vertegenwoordiger van Pega aan te wijzen terzake van de uitvoering van de Overeenkomst. Pega is nimmer gebonden aan overeenkomsten of opdrachten welke gesloten zijn door (Hulp)personen welke niet in het bezit zijn van een daartoe bestemde uitdrukkelijke schriftelijk volmacht van Pega.
3.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een Hulppersoon van de Opdrachtgever bevoegd tot het geven van opdrachten van Meerwerk, het geven van aanwijzingen verband houdende met de levering van een Prestatie van Pega danwel enig andere (rechts)handeling in dat kader. De Opdrachtgever zal daardoor onherroepelijk gebonden zijn.
3.8 Pega heeft het recht een kredietwaardigheid onderzoek met betrekking tot de Zakelijke Afnemer te laten verrichten op basis waarvan Pega bevoegd is een reeds gedane Offerte in te trekken.
3.9 De bij Offertes opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende factoren welke de opgegeven prijzen bepalen. Bij Onvoorziene omstandigheden welke zich voordoen in het tijdvak tussen Offerte/Overeenkomst en voltooiing van de Overeenkomst heeft Pega het recht de bij de Offerte opgegeven c.q. overeengekomen prijs of prijzen aan te passen.
3.10 Indien Pega kosten heeft gemaakt ten behoeve van het doen van een Offerte is Pega gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen, indien Pega zulks vooraf schriftelijk heeft meegedeeld aan Opdrachtgever.
3.11 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere diensten bestaat geen verplichting voor Pega tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.
3.12 Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, Offertes en vermelde gegevens binden Pega niet.

Artikel 4 (Uitvoering van) de Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzenden van een opdrachtbevestiging of aanvaarden van een Offerte door Opdrachtgever, of het schriftelijk bevestigen door Pega van een order, dan wel door de feitelijke aanvang van de Prestatie, werkzaamheden en/of diensten door Pega.
4.2 Pega behoudt zich het recht voor om binnen 8 (acht) dagen aan Opdrachtgever schriftelijk te kennen te geven dat de bestelling conform de in lid 1 genoemde Overeenkomst niet of niet ongewijzigd uitgevoerd kan worden als gevolg van Onvoorziene omstandigheden waarvan Pega redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de Overeenkomst als ontbonden geldt, tenzij alsnog overeenstemming bereikt kan worden.
4.3 Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de Overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4.4 De Overeenkomst houdt voor Pega een inspanningsverplichting in waarbij Pega de specifieke eisen van vakmanschap in acht zal nemen. Pega zal de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uitvoeren, rekening houdend met de belangen van de Opdrachtgever.
4.5 Pega bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
4.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Pega het recht bepaalde Prestaties te laten verrichten door derden.
4.7 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, gewichten en samenstellingen welke Pega bij de aanbieding zijn verstrekt, zijn indicatief en voor Pega niet bindend en worden te goeder trouwe gegeven.
4.8 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Product hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4.9 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Pega overeenkomstig diens oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Pega te stellen.
4.10 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Pega onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
4.11 Indien de aanvang of voortgang van de Overeenkomst wordt vertraagd door factoren waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Pega voortvloeiende (vertragings-)schade en kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed.
Annulering
4.12 Annulering door Opdrachtgever van een gesloten Overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van Pega. Indien Pega akkoord gaat met de annulering, is de Opdrachtgever aan Pega een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de Opdrachtgever bij uitvoering van de Overeenkomst aan Pega zou moeten hebben voldoen, onverminderd het recht van Pega op volledige vergoeding van kosten en schade.

Artikel 5 Meerwerk
5.1 Wijzigingen in de Prestatie resulteren in ieder geval als Meerwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties en/of het bestek;
b. de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
5.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het Meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het Meerwerk op eerste verzoek van Pega te voldoen.

Artikel 6 Leveringen
6.1 Pega zal iedere met haar overeengekomen Prestatie leveren op de wijze en plaats zoals deze schriftelijk is overeengekomen. Pega is bevoegd geheel of gedeeltelijk te leveren door middel van Hulppersonen. Tenzij anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt Pega ten aanzien van de Levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet-tijdige levering, door welke oorzaak dan ook, Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de Overeenkomst.
6.2 Indien en voor zover de hoedanigheid van de Producten niet uitdrukkelijk is overeengekomen kan Opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de branche van het betrokken Product normaal en gebruikelijk is.
6.3 Een kleine of, gelet op de omstandigheden, redelijke overschrijding van de Levertijd kan aan Pega niet tegengeworpen worden.
6.4 Leveringen geschieden “Af bedrijf”, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Levering geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.1 De levering van de zaken aan Opdrachtgever geschiedt op het door Opdrachtgever opgegeven adres dan wel tot zover als het vervoermiddel waarmee de levering plaatsvindt naar het uitsluitende oordeel van de chauffeur kan komen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.2 Door Pega opgegeven leveringstermijnen gelden voor Pega niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van niet tijdige levering is Pega dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
6.3 Bij overschrijding van fatale leveringstermijnen, dan wel bij verzuim als hiervoor bedoeld, heeft Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding doch slechts de keuze om binnen een door Opdrachtgever daartoe te stellen redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen, dan wel de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. Bij een Overeenkomst met Consument is Pega gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
6.4 Opdrachtgever is verplicht de Producten af te nemen binnen de daartoe in de Overeenkomst genoemde leverings- en/of afroeptermijnen. Indien in de Overeenkomst slechts is bepaald dat Opdrachtgever de Producten in een bepaalde periode zal afroepen en met betrekking tot de afroep geen nadere termijnen zijn gesteld, is Opdrachtgever gehouden de Producten geleidelijk en gespreid over die periode, rekening houdend met seizoenomstandigheden, af te nemen. Pega is, indien naar zijn oordeel Opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt, gerechtigd koper alsnog een termijn te noemen, binnen welke termijn Opdrachtgever verplicht is de Producten of een deel van de Producten af te nemen.
6.5 Indien Opdrachtgever de Producten met inachtneming van het bovenstaande niet tijdig heeft afgenomen zal Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn. Pega heeft, naast de andere rechten welke alsdan krachtens de wet voor hem uit het verzuim van de Opdrachtgever voortvloeien, het recht om zonder enige rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden.
6.6 Indien Opdrachtgever de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Pega opslagkosten aan Opdrachtgever in rekening brengen conform het volgens Pega geldende tarief.
6.7 Pega behoudt zich het recht voor de zaken in deelpartijen te leveren.

Artikel 7 Prijzen
7.1 De door Pega opgegeven prijzen zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting.
7.2 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
7.3 Indien na de datum van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden – is Pega gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat de Zakelijke Afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Deze bepaling is niet van toepassing op de Consument indien de verhoging plaatsvindt binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst.
7.4 Prijsverhogingen als bedoeld in lid 3, ontstaan na 3 (drie) maanden ná totstandkoming van de Overeenkomst worden tevens doorberekend aan de Consument. De Consument heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of de Overeenkomst te ontbinden.
7.5 Prijsfluctuaties als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van de BTW, worden altijd doorberekend.
7.6 Kosten voortvloeiend uit aanvullingen op- en/of wijzigingen van de opdracht/de Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 Betalingen
8.1 Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden middels storting ten gunste van een door Pega aan te wijzen bankrekening binnen de op de factuur weergegeven betalingstermijn, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, tenzij anders vermeld op de factuur.
8.2 De Zakelijke Afnemer kan zich jegens Pega niet beroepen op verrekening. Deze bepaling is niet van toepassing op de Consument indien hij voldoet aan de vereisten die de wet aan verrekening stelt.
8.3 Het zal Pega bij het uitvoeren van een Levering te allen tijde vrijstaan van Opdrachtgever een contante dan wel voorlopige en gedeeltelijk betaling te verlangen. Tevens staat het Pega vrij om (gedeeltelijk) vooruit te factureren.
8.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en tenslotte tot voldoening van de hoofdsom en de lopende rente.
8.5 Ingeval Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, hem surséance van betaling wordt verleend, hij in staat van faillissement wordt verklaard, er bij hem beslag wordt gelegd of hij tot liquidatie van zijn zaken besluit, is Pega gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten of opdrachten geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde Goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
8.6 Indien betaling niet binnen de op de factuur weergegeven betalingstermijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien (buiten-)gerechtelijke surseance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling is aangevraagd c.q. is uitgesproken, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Pega gerechtigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen over het nog openstaande bedrag.
8.7 Pega is te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot levering van Producten over te gaan of deze voort te zetten, zekerheid of vooruitbetaling te verlangen van Opdrachtgever voor de stipte nakoming van zijn verplichtingen. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet wordt verschaft, is Pega gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Pega op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn, en zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
8.8 Zolang Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van diens betalingsverplichtingen, is Pega bevoegd de nakoming van de ingevolge de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen op te schorten.
8.9 De Opdrachtgever is nimmer bevoegd een schuld jegens Pega over te dragen. Ingeval schuldoverdracht plaatsvindt met goedkeuring van Pega blijft de oorspronkelijke Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld.
8.10 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250 (tweehonderdvijftig euro).
8.11 De Zakelijke Afnemer verstrekt, tot zekerheid van betaling en op eerst verzoek van Pega, (extra) zekerheid op de wijze zoals Pega dat wenst.

Artikel 9 Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
9.1 Vanaf het moment van Levering zijn de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9.2 Alle geleverde zaken blijven dienaangaande bij uitsluiting eigendom van Pega tot aan het moment waarop Opdrachtgever aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit de Overeenkomst of samenhangend met de Prestatie van Pega, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete,

rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Opdrachtgever gehouden de door Pega geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Pega te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
9.3 Opdrachtgever is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.
9.4 Pega verschaft aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Pega zoals vermeld in lid 2 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht op diens eerste verzoek aan Pega, ten behoeve van andere aanspraken die Pega op Opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek aan Pega zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 10 Reclames
10.1 Bij aflevering van Producten dienen deze door Opdrachtgever op hoeveelheid, soort en/of gebreken te worden gecontroleerd.
10.2 In geval van levering per vrachtauto dient de inspectie van de Producten te worden uitgevoerd vóórdat vermenging van de Producten met materiaal/goederen van andere herkomst of samenstelling of verwerking van de Producten heeft plaatsgevonden. De inspectie en het reclameren naar aanleiding daarvan dienen te geschieden terstond na lossing.
10.3 Reclames zullen slechts in behandeling worden genomen indien en voor zover deze uitdrukkelijk binnen 8 (acht) dagen na leveren van de Prestatie ter kennis van Pega zijn gebracht en Pega in de gelegenheid is gesteld een en ander te controleren.
10.4 Reclames met betrekking tot hoeveelheid van het Product en/of soort Product dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel uiterlijk binnen 48 uur na Levering.
10.5 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na verzenddatum der facturen.
10.6 Andersoortige reclames dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na Levering.
10.7 Na het verstrijken van deze termijnen wordt Opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Pega in behandeling genomen.
10.8 Voor zaken geleverd door derden zullen de reclametermijnen van toepassing zijn, die deze derden met Pega overeengekomen zijn.
10.9 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Pega te leveren Producten moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Reclames betreffende geringe, in de branche gebruikelijke, afwijkingen van kwaliteit, kleur en/of gewicht, worden door Pega niet geaccepteerd.
10.10 Bij door Pega erkende reclames is Pega, onder voorbehoud van een aansprakelijkheid voortvloeiend uit de wet, slechts gehouden tot vervanging van de betreffende zaken.
10.11 Indien Opdrachtgever, zonder dat er met Pega tot overeenstemming is gekomen, om welke reden ook, een nieuwe respectievelijk verbeterde levering wenst, zal hij Pega op straffe van verlies zijner aanspraken/in de gelegenheid moeten stellen de klacht door een erkend expert te doen onderzoeken, welke uitspraak voor Pega en Opdrachtgever bindend zal zijn.
De expert wordt in zo’n geval door Pega gekozen. Mocht daarna nog geen overeenstemming zijn te bereiken, dan zullen 2 experts worden gekozen, door ieder der partijen afzonderlijk, waarbij een eventuele derde expert door de reeds gekozen experts kan worden benoemd.
Diens uitspraak zal voor Opdrachtgever en Pega bindend zijn. De kosten van de experts zijn voor rekening van de verliezende partij.
10.12 Opdrachtgever moet Pega, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan acht werkdagen na de reclame, in de gelegenheid stellen om gebreken vast te (laten) stellen. Indien Opdrachtgever de zaken evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt, verwerkt of door geleverd, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
10.13 Indiening van een reclame ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Pega.
10.14 Pega garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor Opdrachtgever het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Pega is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die door een toerekenbare tekortkoming van Pega wordt veroorzaakt, met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde.
11.2 De aansprakelijkheid van Pega jegens een Opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Pega daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
11.3 Indien Pega voor de schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak heeft onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van Pega beperkt tot maximaal tweemaal het door Pega ten aanzien van de geleverde Prestatie/het Product aan Opdrachtgever gefactureerde en door Opdrachtgever betaalde bedrag.
11.4 Pega is niet aansprakelijk voor schade, voorzover de schade gedekt is door enige door Opdrachtgever gesloten verzekering.
11.5 Pega is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens dan wel het door Opdrachtgever ondeskundige of onjuiste gebruik van zaken geleverd door Pega.
11.6 Aansprakelijkheid van Pega voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.7 Opdrachtgever vrijwaart Pega voor eventuele boetes die overheidsinstanties jegens Pega in verband met onjuiste belading zullen of willen heffen.
11.8 Alle aanspraken van Opdrachtgever en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Pega zijn ingediend binnen een jaar nadat Opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
11.9 Opdrachtgever vrijwaart Pega voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door Pega geleverde Producten of anderszins met de tussen Opdrachtgever en Pega gesloten Overeenkomst.
11.10 Pega is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming indien deze tekortkoming aan hem volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan aan Pega in ieder geval niet worden toegerekend indien er sprake is van overmachtssituaties waar onder meer onder worden verstaan brand daar waar de zaken zijn opgeslagen, oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, verkeersstoring, werkstaking, zeerampen van alle aard, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport en soortgelijke andere gevallen, welke buiten de controle van Pega vallen, waardoor vertraging ontstaat in de aflading.
11.11 In geval van overmacht zijn partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
11.12 Beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel is niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Pega dan wel haar leidinggevend personeel.

Artikel 12 Geheimhouding
12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.2 Binnen 10 dagen na de beëindiging van de Overeenkomst zal iedere partij de door de geheimhoudingsplicht bestreken gegevens aan de rechthebbende partij retourneren, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. De geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze gegevens zal blijven bestaan na de beëindiging van de Overeenkomst.
12.3 Ingeval van overtreding van dit artikel verbeurt de overtredende partij een direct opeisbare boete van
€ 5.000 (vijfduizend euro) per overtreding, alsmede een boete van € 500 (vijfhonderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van de schadelijdende partij om in al deze gevallen de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 13 Ontbinding, opschorting en verrekening
13.1 Elk der partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst.
13.2 Daarnaast is Pega bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
– indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend;
– indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd; of
– indien de onderneming van de Zakelijke Afnemer wordt beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
Pega zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Alle vorderingen van Pega op Opdrachtgever zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar.
13.3 Pega is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
– Executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van Opdrachtgever;
– Pega gegronde redenen heeft om te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst te voldoen.
13.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich jegens Pega op enig opschortingsrecht te beroepen.
13.5 De Opdrachtgever is nimmer bevoegd zijn vorderingen op Pega te verrekenen met zijn schulden aan Pega. Opdrachtgever zal zich nimmer op compensatie beroepen.
13.6 Pega heeft het recht de Overeenkomst dan wel de Prestatie op te schorten en/of betaling vooraf te eisen, ingeval Pega gerede aanleiding heeft voor twijfel omtrent de financiële goedheid van de Opdrachtgever, totdat de Opdrachtgever -uitsluitend naar het oordeel van Pega – voldoende zekerheid ten genoegen van Pega heeft gesteld.
13.7 Ingeval na schriftelijk sommatie de oorzaak van de in artikel 4.11 bedoelde verstoorde voortgang niet onverwijld en definitief opgeheven is, heeft Pega het recht de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal alsdan de schade van Pega vergoeden.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Pega is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming indien deze tekortkoming aan hem volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan aan Pega in ieder geval niet worden toegerekend indien er sprake is van overmachtssituaties waar onder meer onder worden verstaan brand in het pand of daar waar de zaken zijn opgeslagen, oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, pandemie, verkeersstoring, werkstaking, zeerampen van alle aard, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport en soortgelijke andere gevallen, welke buiten de controle van Pega vallen, waardoor vertraging ontstaat in de Werkzaamheden.
14.2 Pega heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er aan de kant van Opdrachtgever sprake is van blijvende overmacht dan wel redelijkerwijs van Pega niet gevergd kan worden dat hij de Overeenkomst in stand zal houden. De Opdrachtgever zal alsdan alle door Pega uitgevoerde werkzaamheden vergoeden.
14.3 In geval van overmacht zijn partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste 2 (twee) maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 15 Geschillen
15.1 Deze algemene voorwaarden, de Werkzaamheden, de Overeenkomst en alle opdrachten en overeenkomsten die daaruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag inzake eenvormige regels voor internationale koop van roerende zaken, wordt uitdrukkelijk uitgesloten evenals enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
15.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beslecht door de naar de normale regelen van competentie bevoegde rechter

HOOFDSTUK 2 CONSUMENTEN

Artikel 16 Toepasselijkheid
16.1 Een bepaling van deze algemene voorwaarden geldt niet jegens de Consument indien en voor zover de betreffende bepaling in strijd zou zijn met de zwarte lijst, zoals opgenomen in artikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek.
16.2 Indien en voor zover een bepaling in strijd is met artikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en onveranderd van toepassing.
16.3 In aanvulling op de algemene voorwaarden, zoals voornoemd, is deze paragraaf van toepassing op elke Offerte van Pega en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Pega en de Consument.
16.4 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Pega voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Pega zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
16.5 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
16.6 Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
16.7 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 17 Herroepingsrecht
17.1 In het geval de Overeenkomst tot stand is gekomen via internet of telefoon geldt het navolgende.

(a) De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 (veertien) dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen ontbinden. Pega mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
(b) Indien Pega de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
(c) Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
(d) De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het voorgaande lid.
(e) De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als Pega hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 18 Uitoefening van het herroepingsrecht
(a) Als de Consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Pega.
(b) Beroep op het herroepingsrecht is slechts mogelijk in het geval het Product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte, niet vermengde of niet bewerkte en niet verwerkte staat verkeren.
(c) Zo snel mogelijk, maar binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Pega. Dit hoeft niet als Pega heeft aangeboden het Product zelf af te halen.
(d) De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
(e) De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
(f) Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
(g) De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Als Pega niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als Pega aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.